[05] Mai
[09.05.90] Daum Kristina
[15.05.80] Fidler Stefan
[15.05.00] Mair Alexander
[22.05.89] Mair Katharina
[31.05.89] Brenner Tamara